aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

H

Had veliký - budeš podveden
-- malý - rozmíšky
-- šlápnouti naň - máš falešné přátele
-- kousnut jím býti - pomluva
-- s několika hlavami - budeš vystaven zlým pokusům
-- zabíti jej - učiníš neškodným nějakého nepřítele
-- polapiti viděti - ztráta peněz
-- mnoho jich viděti - krátká nevolnost
Hádanka luštiti ji - obdržíš důležité vysvětlení
-- marně se snažiti ji rozluštiti - máš před sebou důležité rozhodnutí
Hadice viděti - máš sklony k lehkomyslnosti
Hádka - proměnlivé poměry
Hadrář - máš co činiti se všetečným lidmi
Hadry sbírati - namáhavou prací dosáhneš blahobytu
-- nositi - upadneš do bídy
-- podávati - uděláš pořádek v domě
-- kupovati - spekuluješ špatně
-- práti - shromažďuješ vše potřebné
-- odhazovati - jsi nerozvážný
Halapartna - chraň úporně své zájmy
Haléře počítati - lakomost
-- viděti a bráti - radost, rozkoš, zábava
-- obdržeti - jsi málo oceňován
-- chudým dávati - získáš si vděčné přátele
Hanba utrpěti ji - nemáš dobré svědomí
Harfa - najdeš záštity v neštěstí
Hasič - nestálé štěstí
Havelok nositi - nemoc
Havran viděti jej - ztráta
-- křičeti slyšeti - neštěstí
-- kolem domu létati - úmrtí
-- krásti něco viděti - zachvátí tě strach ze smrti
-- zaplašit jej - přijdeš na stopu podvodu neb krádeže
Hazardní hry získati v nich - ztráta přítele
-- ztratiti v nich - budeš zbaven něčeho nepříjemného
Házeti něco - dosáhneš svých úmyslů
-- ve zlosti - budeš míti škodu
Hedvábí viděti - máš velká přání
-- kupovati - přijdeš do dobré majetkové posice
-- nositi - tvá ješitnost ti škodí
Hektograf - budeš pomlouván
Helma - nalezneš mocného dobrodince
Herce neb herečku viděti - budeš míti velká vydání
Herkules (viděti jej neb jím býti) - vítězství nad špatnými vášněmi
Hermelín nositi - pýcha a bohatství
Heřmánek - budeš nemocen (varovný sen!)
Hlad míti - činíš si zbytečné starosti
Hlas slyšeti - smíš doufati
Hlava holá nepokrytá - chraň se před hloupými triky
-- useknouti viděti - spokojený život (kontrastní sen)
-- veliká - budeš zachvácen strachem
-- s pěkným vlasem - budeš milován
-- shromáždění hlav - neštěstí a podvod
-- býti na ní zraněn - trudná práce tě čeká
-- useknutou viděti - zažiješ zklamání
-- mýti si ji - ujdeš neštěstí
-- zvířecí míti na sobě - chraň se před nerozumnými kousky
-- jinému utnouti - získáš prospěch
-- obráceně nasazenou míti - nerozvážlivost
-- pěkně učesanou míti - namáháš se zbytečně roztomilostí získat přátele
-- velkou a silnou - štěstí
-- hlavy bolení míti - budeš zapleten do procesu
Hlavní stráž - přjdeš k vojsku
Hledati něco - máš nesplnitelné přání
Hlemýžď - špatná společnost
-- hledati a jísti - zanedbáváš svůj obchod
Hlína - pracný životní postup
-- na nohách ji míti - nemůžeš provésti svůj plán
-- něco z ní formovati - zisk
-- hnísti ji - jsi umělecky založen
Hloupost provésti - přijdeš k určitému náhledu
Hloupý člověk - budeš míti malou škodu
Hluchý býti - uslyšíš něco nepříjemného
-- viděti jej - roztěkaností propaseš důležité
Hmoždíř - po dlouhém úsilí dojdeš cíle
-- v něm něco tlouci - návštěva
Hmyz létati viděti - potkají tě menší ztráty
-- býti od něho bodán - budeš podveden
-- míti sám - získáš dobrý výdělek
-- blechy, šváby viděti - špatní lidé špekulují na tvé zkáze
Hnáty (kostry) viděti - hádka, romíšky
Hnis viděti - nemoc, trampoty
Hnízdo prázdné - dlouhá nepřítomnost ve vlasti
-- s ptáčaty - velký zisk, výhra (zvláště s vlaštovkami)
-- sejmouti se stromu - brzká svatba
-- s vejci - pěkný rodinný život s mnoha dětmi
-- vybrati - jsi odhodlán učiniti velké bezpráví
-- hada - zažiješ zlé
-- vší viděti - mnoho drobných mrzutostí
Hnůj viděti - nemoc
-- nakládati - budeš zneuctěn falešnými přáteli
-- býti jím poházen - neštěstí
-- od krav - zdraví
-- na velké hromadě - bohatství
Hnus pojímati - nevole, nesvár
Hodinář - obdržíš pochybnou zakázku, návrh
Hodiny bíti slyšeti - čas jsou peníze pro tebe
-- zlaté - budeš okraden
-- natahovati - dostaveníčko
-- rozbíti - pohrdání
-- zastavené - úmrtí
Holen býti - velmi nepříjemné ztráty
Holič - ztráta
-- býti od něho holen - chraň se před podvodem
Holiti se sám - ztráta majetku
-- jiné - poškodíš jiné
Holub na střeše - příjemné poselství
-- létati viděti - zažiješ radost
-- chytati - ztráta
-- zabíjeti - ztratíš věrného přítele
-- jísti - nevole v rodině
-- krmiti - budeš míti příležitost k dobročinnosti
-- cukrující se - láska
Holubník - mír a věrnost
Hon účastniti se jej - vytrvalostí zajistíš si dobrou budoucnost
Honiti něco - budeš míti nevoli
Horečku míti - spokojenost bez bohatství
Horko - nevole
Horník - propaseš dobrou příležitost
Horníky pracovati viděti - nepříjemná návštěva před tebou
Horský průvodce s ním jíti - přítel chce tě zaskočiti
Hořčici jísti - nebezpečí před tebou
Hořčičné obklady - malé bolesti
-- zrno - s radostí konáš svoji povinnost
Hospitál - smutné poselství
Hospoda jíti do ní - budeš dělati dobrodružnou cestu
Hospodář viděti jej - ztratíš prospěch, výhodu
Hospodářství vésti - dobře se budeš probíjeti životem
Hosta míti v domě - hrozí ti nepřátelství
-- sám jím býti - velká peněžní vydání
-- rozloučiti se s ním - odpoutání od milého předmětu
Hostie - nalezneš pokoj a mír
Hostina (kvas) účastniti se jí - starosti
Hostinec - marníš svůj čas
Hostinská s ní mluviti - vzbudíš žárlivost
Hostinský viděti jej - dozvíš se novinky
-- býti jím - vinou pochlebovačů upadneš do dluhů
Hotel (v něm se nacházeti) - budeš konati cestu
Houby jísti - vysoké stáří
-- sbírati - mnoho námahy a malý výsledek
Houpací kůň - budeš mít radost ze svých dětí
Houpati se - jsi vrtkavý
Housenky viděti - odhalíš falešné přátele
-- na sobě míti - budeš míti mnoho nepříjemností
-- usmrtiti - někdo chce ti škoditi
-- hnízdo jejich nalézti - čest
-- zničiti je - učiníš své nepřátele neškodnými
Housle jiné hráti viděti - závist, nepřízeň
-- sám hráti - rodinné štěstí
Hrábě - uvedeš své záležitosti do pořádku
-- býti jimi ohrožen - bude ti udělena ostrá důtka
Hrad viděti - najdeš ochranu v nebezpečí
-- vejíti do něho - neočekávané dobrodružství
-- uzavříti - narážíš na odpor
- loupežníků viděti - velmi těžko dostaneš zpět svůj majetek
Hradby stavěti - nejistota ve všech směrech
-- býti v nich - věrní přátelé, věrná láska
Hrách viděti sbírati - rozmnožení tvého majetku
-- jísti - neprávem jsi obviňován z nepěkných činů
-- kvésti viděti - štěstí v podnikání
-- síti - dobrá domácnost
Hráti v loterii - ztráta
-- získati při tom - budeš míti nepřátele
-- ztratiti při tom - jsi nenáviděn a posmíván
Hranice vyměřovati - uvedeš své poměry do pořádku
-- viděti - nešťastný obrat osudu
Hranici hořeti viděti - jsi pronásledován pro svoji upřímnost
-- sám se na ní nacházeti - činíš si neodčinitelnou škodu
Hrb viděti se s ním - získáš výhody
-- jiného s ním viděti - získáš výhody
Hrdlička - udržuješ rodinné vztahy
Hrnek viděti - přírůstek majetku
-- rozbíti - špatné časy
Hrnčíř - přechodné nebezpečí
Hrob kopati - dobrý sňatek
-- otevřený viděti - příjemná zábava tě čeká
-- zahazovati viděti - nemoc
-- býti do něho položen - brzká a vítaná svatba
Hrobař - čekají na tvoji smrt
Hrobka - smutný případ, špatná zpráva
Hrom buráceti slyšeti - obdržíš zprávy, které tě vyděsí
-- a blesk, který zapálí - tvé naděje budou zmařeny
-- s bleskem neškodným - neočekávané neštěstí
Hromada hnoje menší - musíš býti šetrný
-- velká - bohatství
Hromadný útulek lidí - tvá bída bude míti svůj konec
Hrozba slyšeti ji - nepříjemnosti
-- vysloviti sám - činíš bezpráví
Hrozinky jísti - budeš míti hádku se sousedy
Hrozny bílé jísti - zisk
-- modré jísti - ztráta
-- zralé jísti - máš stálé trvalé zdraví
-- nezralé - nejednotnost
-- řezati - rozchod
-- darem obdržeti - učiníš si novou známost
-- lisovati viděti - píle a vytrvalost ti přinese prospěch
-- jísti - máš více ctitelů neb ctitelek
Hrubost slyšeti - buď vždy přímý
Hrušky jísti - obtíž, nesnáze
-- na stromě viděti - šťastný sňatek
-- se stromu třásti - budeš míti úspěch
-- od vos žráti viděti - podvod, úskok
-- trhati - máš dobré vyhlídky
Hřbet si přeraziti - citelná ztráta
Hřbitov viděti - tiché stáří
Hřebec - získáš odvahu a sílu
Hřeben - mnoho vády, sváru
Hřebík nalézti - tvé naděje se splní
-- zaraziti - správně se rozhodneš
-- narovnávati - spořivost
-- kovati - konáš užitečnou práci pro sebe i jiné
Hříbě skákati viděti - veselé hodiny tě očekávají
Hřích páchati - dbej na hlas svého svědomí
Hřmot slyšeti - nepokoj v domácnosti
Hubený býti - starosti a trampoty na tebe dotírají
Hudbu pěknou slyšeti - srdečná radost
-- provozovati sám - zamiluješ se při tanci
Hudebník - budeš míti útraty
Hukot vody - nepříjemnosti na cestách
-- větru - počínáš hloupý kousek
Hůl - zdraví a spokojenost
-- nalézti - nepřítel tě překoná
-- o ni se opírati - nemoc
Husí peří - obdržíš dopis
Husy viděti - smíříš se s nepřáteli
-- plavati viděti - budeš pozván k důležité rozmluvě
-- chytati - něco významného se ti zdaří
-- škubati - nepokoj, nesváry
-- jísti - potěšení, rozkoš
-- létati viděti - zisk
-- zabíjeti - velké dědictví
-- péci - obdržíš návštěvu
-- koupiti - považují tě za blázna
-- pásti - obdržíš nepříjemnou práci
-- vykrmovati - neposiluj jiné v jejich pošetilostech
Hvězda třpytiti viděti - štěstí v lásce
-- mnoho jich viděti - mnoho štěstí
Hymna zpívati ji slyšeti - těžkosti ve všech směrech
Hypnotisovati viděti - staneš se člověkem se světovým rozhledem
-- býti sám - cizím příkladem získáš životní moudrost
nahoru
© Jehlice & VilmaB