aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

K

Kabát světlý - jsi zneuznáván
-- černý - vynikneš v povolání
-- velmi drahý - bohatství
-- příliš těsný - upadneš do špatných řečí
-- roztrhaný - přijdeš do nuzných poměrů
-- darem obdržeti - budeš obšťastněn cizím člověkem
-- práti viděti - obdržíš pracovitou ženu
-- plný skvrn - pomluvy
-- obléknouti - radost, požitek
-- svlékati - bída a chudoba
-- koupiti - chudoba
Kabriolet (vystupovati z něho) - radost, štěstí
Kadeř darovati - učiníš vyznání lásky
-- darem obdržeti - tvé návrhy najdou sluchu
-- ustřihnouti - věrná láska
-- ztratiti - přerušení milostného poměru
Kadeře nositi - budeš věrně milován
Kadidelnice - budeš přítomen nějakým náboženským obřadům
Kadidlo - tvé naděje budou znovu posíleny
Kajuta (viděti se v ní) - svojí vratkostí to daleko nedopracuješ
Kaktus - špatné ošetření přinese ti škodu
Kalhoty černé nositi - hoře, zármutek
-- bílé - nahlédneš svůj omyl
-- roztrhané - budeš míti hanbu
-- natáhnouti - získáš vedení v domácnosti
-- svlékati - nemoc
-- ztratiti - budeš pod pantoflem
-- spravovati - nesnáze, rozpaky
Kalich - pro zdravé šťastná budoucnost, pro nemocné brzké uzdravení
Kamaráda potkati - neočekávaný zážitek
-- zemřelého viděti - velká novinka
-- s ním jísti nebo píti - budeš mít nesnáze
Kameník - nalezneš dobrý výdělek
Kamenná dlažba - jistá životní dráha
Kameny viděti - nemoc
-- přes ně jíti - utrpení, soužení
-- lámati neb tlouci - získáš statek, panství
-- s nimi házeti - budeš původcem hádky
-- býti kamenován - někdo tě nenávidí
-- otesávati - mzda za tvoje zásluhy nebude ti odepřena
-- viděti voziti na stavbu - neodkládej dále své podnikání
Kamna žhavá - mnoho úspěchů
-- hřáti se u nich - blahobyt
-- bez ohně - budeš postrádati nejpotřebnější
-- padnouti viděti - utrpíš škody
-- postaviti - nepříjemnosti ve stáří
-- velmi pěkná viděti - pohodlný život
-- spáliti se u nich - tvá sebedůvěra zakolísá
-- topiti v nich - spokojený domov
Kamzík - buď opatrný
Kanár létati viděti - milá zpráva
-- zpívati slyšeti - nenech se omámiti
Kanec divoký běžeti viděti - vyvázl jsi z nebezpečí
-- složiti jej - projdeš nebezpečným dobrodružstvím
-- chytati - radost a přízeň
Kanovník - dožiješ se klidné životní jeseně
Kapela - dobré zdraví
Kapesní hodinky - spořádané poměry
-- nalézti - musíš býti přesný
-- ztratiti - nebudeš moci volně disponovati svým časem
-- jež zůstaly stát - promarníš čas
Kapesní nůž - strádání
Kapesník - nevole, hádky
-- hedvábný - jsi zamilován
Kapitán - bude s tebou přísně nakládáno
Kapky viděti - budeš prolévati slzy
Kaplan - čest
Kapoun vykrmený - skromný život
Kapr - vzdor své lehkomyslnosti máš štěstí
Kapradí - nestoudnost, neřest
Kapucín - úskok tvých přátel
Karafiát trhati - radost, rozkoš
-- viděti - získáš nového přítele
Kárati někoho - překonáš své nepřátele
Karavana - všechny překážky šťastně překonáš
Kardinál - brzy uzavřeš sňatek, po druhé štěstí
Kartáč - očekávej nepříjemné
-- čistiti s ním oblek - hrubé zacházení
-- čistiti s ním hlavu - budeš míti hosty
Karty hráti viděti - nevole, podvodem utrpíš ztrátu na majetku-- nechati si vyložiti - uslyšíš novinky
-- hráti - nemáš šťastné ruky v obchodu
-- prováděti s nimi různé kousky - uděláš jiným radost
Kasárny (v nich se nacházeti) - dobrý průběh v záležitosti sňatkové
Kašlati - buď na pozoru před pochlebníky
Kaštany plody viděti - radost
-- jísti - štěstí
-- stromy - pospěš vyplniti své předsevzetí
Kat - bída a trampoty
Káva viděti ji - jsi pomlouván
-- píti ji - navštívíš společnost
-- pražiti ji - obdržíš návštěvu
-- vařiti ji - spokojená domácnost
-- mlíti ji - nevole
Kavalír - tvá čest je v nebezpečí
Kavárna - máš sklony k zahálce a marnotratnosti
Kaviár jísti - nemoc
Kávová společnost - obětuješ svůj čas neužitečným věcem
Kávový podnos rozbíti - hádka v domácnosti
Kavka krákati slyšeti - ztráta reputace
-- létati viděti - tvůj osud změní se nepříznivě
Kázání slyšeti - smutek
Kazatel - nemoc
Kazatelna (viděti se na ní) - chceš jiné ovlivňovati
Kázati - vedeš pořádný život
Káznice viděti ji - přijdeš do nejasné životní situace
-- býti v ní - záchrana v nebezpečí
Kelímek - spojíš odporující si elementy
Kilometrovník (kámen) viděti neb padnouti přes něho - udělej svůj testament
Kladivo viděti - jsi ovládán násilím
-- s ním pracovati - propracuješ se vpřed vlastní silou
Klaněti se - ponížení, škoda
Klapačka - rozbroje
Klarinet slyšeti neb sám pískati - přijdeš do nudné společnosti
Klas viděti - tvá přání budou vyplněna
-- sbírati jej - uděláš dobré obchody
-- šlapati po nich - tvůj plán bude zničen
-- drobiti je - nerozhazuj cenný majetek
Klášter viděti - mír, pokoj
-- vcházeti do něho - vnitřní radost ve stáří
Klaun - staneš se směšným
Klavír hráti na něm - uslyšíš nepříjemné
-- hráti slyšeti - budeš rušen v důležité události
Klec prázdná - oproštění od starostí
-- s ptáky - najdeš stějně smýšlející přátele
-- ptáky v ní viděti poletovati - ztratíš zápůjčku
-- s dravými zvířaty - tvůj nepřítel ti již brzy nebude škoditi
-- viděti z ní vyrojiti zvířata - nebezpečí
Klečeti - ponížení
Klenba viděti se pod ní - chytrostí rozmnožíš svůj majetek
Klenot viděti - ješitnost přináší tobě utrpení
-- nositi - štěstí, spokojenost
-- koupiti - budeš míti neštěstí
-- darem obdržeti - lichotníci tě opřádají
Klenotník - budeš přiveden v pokušení
Klep - změníš místo pobytu
Klepadlo u dveří - pílí budeš postupovati
Klepati sám - uklidňující zpráva
-- slyšeti - znepokojující zpráva
Kleště viděti - podryješ své štěstí
-- s nimi pracovati - obdržíš pomoc v nouzi
-- uchopiti - budeš vydrážděn k zlosti
-- býti jimi skřípnut - člověk, od kterého bys to nejméně očekával, bude s tebou nepřátelsky jednati
Klíč nalézti - ujdeš nepříjemnostem
-- ztratiti - mnoho nesvárů v rodině
-- kovati - šťastný poměr bude rozrušen
-- dveře jím otvírati - upadneš v podezření
-- hledati - nemáš žádný pořádek ve svých věcech
-- zvedati ze země - zisk
Klíh (přijíti s ním do nepříjemného styku) - strasti v lásce
Klika točiti jí - obdržíš špatnou zprávu
Klín seděti na něm - jsi velmi oblíben
-- někoho neb něco mít v něm - provedeš plán, který jsi si předsevzal
Klín dřevěný - různice , nepokoje
Klisna - bohatý zisk
Klížiti něco - oživíš staré přátelství
Kloboučník - zbytečně se namáháš
Klobouk pěkný nový - čest a uznání
-- starý nevzhledný - strádání
-- větrem unesený - ujde ti zisk
-- vyčistiti - vinou jiných utrpíš škodu
-- nasaditi si - máš před sebou cestu
-- ztratiti - nevole mimo rodinu
-- sebrati ze země - radost, slast
-- svůj na cizí hlavě viděti - jsi ovládán
Klopýtati - jsi schopen propadnouti omylu
Kloset (viděti se na něm) - klepařství tě obklopuje
Klub (sdružení) - proces
Klubko - mnoho námahy, málo zisku
Kluziště - tvé poměry jsou nejisté
Klystýr (průplach střev) obdržeti - tvé starosti brzy zmizí
Kmotr býti jím - nové povinnosti
-- viděti - dar
Kmotrovský dopis obdržeti - budeš doprošován
-- dar obdržeti - budeš bohatě požehnán dětmi
Kněz - obdržíš čestné postavení
Kniha čísti v ní - čest a moudrost
-- z ní se učiti - získáš uznání
-- koupiti - dozvíš se novinky
-- darem obdržeti - příjemná zpráva
-- vázati viděti - tvůj blahobyt se zvyšuje
-- páliti viděti - ztratíš přátele
Knihovna viděti ji - potřebuješ dobré rady
-- býti jejím majetníkem - pílí dosáhneš cíle
Koberec - musíš něco ukrýti
-- rozvinout - rozkoš, radost
Kobylka zelená viděti ji skákati - bezstarostné časy nastanou
Kocour bílý, strakatý - žhavá láska
-- černý - žárlivost
Kočár v něm jeti - dosáhneš cíle svých přání
-- vystupovati z něho - ztráta majetku nebo cti
Kočičí kožešina - dostaneš zpět ztracený majetek
Kočka - budeš obelstěn
-- býti od ní kousnut, poškrábán - nesnáze, obtíže
-- černá - neštěstí
-- krmiti ji - budeš nevděkem odměněn
-- hráti si s ní - důvěřuješ příliš záludným lidem
-- jísti ji - rozvrat manželství
-- uhoditi neb zabíti ji - zločinec bude učiněn neškodným
-- mnoho kolem sebe jich míti - jsi obklopen nevěrnými přáteli neb sluhy
-- vřískati je slyšeti - nepříjemné příhody
Kohouta kokrhati slyšeti - budeš oblíben u druhého pohlaví
-- nésti vejce viděti - neočekávané dědictví
-- chytati - upadneš do hádky
-- bojovati viděti - válka, těžké doby
Kojná viděti ji - mladé ženě těhotenství, jiným pozvání ke křtu
-- býti jí - za svoji námahu sklidíš nevděk
Kokarda nositi neb ji viděti - válka
-- cizí - zrada
Koktati - musíš být rozhodnějším
Kolébka viděti - svobodní brzká svatba, ostatní brzký křest
-- houpati s ní - probdělé noci
Kolečkové brusle jeti na nich - příliš lpíš na starých předsudcích
Koleno poškozené - zhoršení poměrů
-- na něm klečeti - budeš musiti býti pokorný
-- pěkné a zdravé - šťastné obchody
Kolo jízdní - brzká svatba
Kolo viděti - blahobyt
-- otáčeti se viděti - rychle dojdeš k cíli
-- zlomiti se viděti - poruchy v obchodě
-- dělati viděti - budeš jiným nápomocen
Kolos - hrozící zkáza
Kolovrat - štěstí dosažené pílí
Komáry viděti - nepřátelé tě přepadnou
Komedie - dobrý chod tvých obchodů
Kometa - těžký rok s následujícími útrapami
Komín tovární - nalezneš dobrý výdělek
-- kouřiti viděti - blahobyt
Komín u domu a oheň z něho - získáš dobré místo
-- bez ohně - ztratíš své místo
Kominík - budeš zproštěn podezření
Komisárek (chléb) - nepřátelé chtějí tě zničiti
Komorník - dobré zaopatření, mnoho práce
Kompas - půjdeš do světa
Koncert - zažiješ mnoho radosti
Koně (prchající) - neštěstí
-- jezditi na nich - získáš vážnost
-- vzpínati se viděti - velká čest
-- padnouti viděti - tvoji nepřátelé budou triumfovati
-- míti - blahobyt
-- kovati - obdržíš vysoké postavení
-- černé - smutek
-- bílé - radost a štěstí
-- pásti se viděti - bezstarostný život
-- mrtvé - musíš těžce bojovati o svůj chléb
-- hubené - tvému postupu staví se v cestu překážky
-- krotiti - rychle uděláš štěstí
-- vyskakovati na něj - získáš úřad a čest
-- pěkně sedlané - seznámíš se s vysokou osobou
Kongres (účastniti se jej) - vyznamenání tě očekávají
Konkurs - bohatství nebo pýcha
Kontrakt uzavříti - nepouštěj se do nejistých podniků
Kontrolní hodiny - jsi obklopen vyzvědači
Konvalinky - dárek od milé osoby
Konvice píti z ní - dobré poselství
Konzervy jísti, otvírati - hlad, bída
Konzole - jsi marnivý
Koňak píti - nebuď nestřídmý, uškodíš svému zdraví
Koňský ocas - vyznamenání
Kopcovitá krajina - bez velkých potíží získáš úspěch
Kopí - nenávist a nepřátelství
Kopírovací lis - bída a nouze
Kopírovati - zažiješ velkou změnu
Kopřivy viděti - učiníš neprozřetelný výrok
-- trhati - budeš jednati ukvapeně
-- sednouti si do nich - budeš pomlouván
Kopyta do střevíců - budeš vážen
Kopyto zvířecí - dozvíš se příjemné
Korále - budeš míti utrpení
Koroptve viděti - stavíš vzdušné zámky
-- stříleti - budeš zaskočen
-- jísti - zchudnouti
-- mnoho jich viděti - zdánlivé štěstí
Koruna na hlavě viděti - budou na tebe činěny nájezdy
-- nositi - bohatství
-- z květin - nezkažená radost
-- zlatá neb stříbrná - dar
Korunovace - okamžité štěstí
Korunován se viděti - pýcha předchází pád
Koření - nepříjemnost
-- jísti je - je ti záviděno
Kořínky jísti - kvetoucí zdraví
-- hrabati - sporý zisk
Kořeny stromů - zlá žena, špatný vliv
-- přes ně klopýtati - při svých činech nedbáš potřebné opatrnosti
Kosa - nebudeš míti žádné těžkosti
Kositi - nebudeš míti bídu
Kostel viděti - žiješ ve spořádaných poměrech
-- v něm se viděti - najdeš utrpení, ale také útěchu
-- v něm zpívati slyšeti - tvé přání se vyplní
-- hořeti viděti - upadneš do bídy
-- zničený viděti - těžké neštěstí, nebezpečí války
-- jíti kolem - zavdáš podnět ošklivým pomluvám
Kostelní zpěv slyšeti - svobodní brzký sňatek, ženatí (vdané) křest děcka
-- zvony - radostnou událost očekávej
-- věž viděti neb na ni lézti - dobré vyhlídky do budoucnosti
Kostelník - křest
Kosti viděti - mnoho práce máš před sebou
-- hlodati je - starosti o výživu
-- sbírati - šetrností se dopracuješ blahobytu
-- lámati - ztráta přátel, milých
-- páliti - smutek tě očekává
Kostka s ní hráti - špatné časy, drahota
-- vyhráti s ní - nepřátelství, hádka
Kostra viděti ji - námaha a nepříjemnosti
Košík s květinami - štěstí v lásce
-- prázdný - tvá láska nebude opětována
-- uzavřený - dozvíš se nějaké tajemství
-- plésti - musíš vytrpěti utrpení
Košile navlékati - zůstaneš uchráněn nepříjemného
-- svlékati - oceníš přednosti blízké osoby
-- roztrhaná - ztroskotané naděje
-- šíti - štěstí v lásce
-- práti - domácí štěstí
-- ušpiněná - chraň svoji čest
Koště - hádky v domě
-- nové míti - špatní přátelé
-- staré míti - setkání se starým známým
-- koupiti - špatné svědomí
-- do kouta postaviti - ztratíš své postavení
-- mésti s ním - chudoba
-- na něm létati - nezabývej se pověrčivými myšlenkami
Kotel - nalezneš dobré přijetí
Kotva viděti ji - budeš konati nemilou cestu
-- vrhati ji - po velkých těžkostech budou tvé naděje splněny
Koudel - budeš míti co činiti s hrubým hlupcem
Koule sněhové dělati - škoda
-- házeti - činíš bezpráví svému příteli
Koupající se děti - ženy těhotenství, pro jiné šťastné doby
Koupati se ve vaně - budeš oproštěn od nemoci, překonáš starosti
-- v pokoji - nevěra
-- ve volné přírodě - přivedeš si bohatou a hezkou paní (neb ženicha)
-- v řece - síla a vytrvalost
-- v kalné vodě - starosti, nebezpečí ohně
-- ve vodě velmi studené - lehké potíže tělesné
-- ve vodě teplé - blahý život a požitek
-- oblečen - budeš děditi
Kouř - zdánlivé štěstí
-- přímo z komína stoupati viděti - domácí mír a štěstí
-- v domě míti - útlak od špatných lidí
-- se roztahovati viděti - nějaká zdánlivě těžká věc dá se lehce provésti
-- černý - hádky a překážky
Kouřiti - zdraví (protiklad!)
-- viděti - přijdeš do společnosti
Kousati - musíš bojovati s protivenstvím
Kousnut býti - starosti a trampoty
-- od psa - bude ti ukřivděno
-- od hada - máš nepřátele a závistníky
-- do ruky neb nohy - nemoc člena rodiny
-- od člověka - kdo tě ve snu kousnul, učiní ti bolest, aniž by chtěl
Kouzelník - podvod
Kouzelný proutek - jsou v tobě skryty velké síly
Kovadlina viděti ji - ztráta ve hře
-- na ní býti - budeš míti mnoho práce a starostí
Kovárna - domácí štěstí
Kovář - jsi tvrdý, ale spravedlivý
Kovati viděti neb sám kovati - mnoho práce
Kozel býti jím potrkán - hádka
-- viděti pásti - nalezneš nepřítele
-- s rohy viděti - chtějí se s tebou vypořádati
-- viděti - jsi tvrdošíjný člověk
Kozí sýr - máš důvod k šetrnosti
Kozlík na řezání dříví - budeš prováděti nepříznivé obchody
Kozy dojiti - nemoc v rodině
-- míti černé - nesnáze, obtíže
-- bílé - štěstí, dobré obchody
-- zabíjeti - lajdáckým hospodařením upadneš do bídy
-- mnoho jich míti - bohatství
Kožešina - budeš míti velký majetek
-- koupiti - nemoc
Koželuh - zdraví a blahobyt
Kožišník - příjemnost
Krabici nésti - zahrabeš své štěstí
Krádež odhaliti - ztracený majetek znovu nabudeš
-- učiniti - budeš míti mnoho neúspěchů
Krahujec - máš býti okraden
Krájeti něco - obdržíš pozvání
Krajinu viděti pěknou - máš naději na příjemné, pěkné hodiny
-- nudnou - neštěstí, nevole
Krajky viděti - nalezneš překážky
-- nositi - překonáš jiné
Král - velké pocty očekávej
Králík - špatní přátelé chtějí ti spáchati škodu
-- jísti jej - zdar
-- zabíti - ztráta podvodem
-- bílý - radost
-- černý - smutek
Královna - tvé přání se splní
Kramář - vynikneš vlastní pílí
Krásti - budeš míti neúspěchy
Kravata - budeš dělati dluhy
Kravín viděti neb se v něm zdržovati - budeš zbaven nemoci
Kravské mléko - tvoje zdraví podléhá změnám
Krávy viděti - budeš míti mnoho štěstí
-- tučné - bohatá žeň
-- dojiti viděti - blahobyt
-- pásti viděti - příjemný život
-- hubené - bída
-- dojiti - dědictví
Krb na něm vařiti - zbuduješ si vlastní domácnost
-- oheň v něm uhasiti - dovedeš se tajně zamilovati
-- hořeti viděti - očekávej umístění
Krčma (viděti se v ní) - chraň se před vášněmi, jimiž si kopeš hrob
Krejčího pracovati viděti - získáš majetk
-- viděti do domu přicházeti - budeš míti velké vydání
-- nechati si bráti míru na šaty - snažíš se někomu zalíbiti
Krejčovská dílna - dobré obchody
Krém jísti, připravovati - krádež
Kresliti sebe - jsi oblíben
-- krajinku - tvůj majetek se bude menšiti
-- jiného - nová známost
-- nechati se kresliti - přírůstek v rodině
-- něco sám - požíváš velké úcty
-- viděti - děláš plány do budoucna
Krev viděti červenou - spokojenost
-- ssedlou - nemoc
-- prolévati - nepříjemnost z přílišného spěchu
-- píti - pěkné naděje
-- viděti ze sebe kapati - štěstí
-- plivati - velký hněv, nevole
-- v ní se koupati - tvůj majetek bude utracen
-- zvířat viděti - tvůj obchod půjde dobře
-- na jiných viděti - nemoc v rodině
-- mnoho jí viděti - válka
Krista viděti - radost
-- slyšeti jej mluviti - veselost
-- viděti jej na kříži - zkáza, zlá nemoc
Krk dlouhý hubený viděti - nevolnost
-- pěkný - brzké zasnoubení
-- mýti si - zdraví
-- odseknouti neb zadrhnouti - úklady o tvoji existenci
-- opuchlý - štěstí
Krmiti domácí zvířata - blahobyt v domě
-- volná zvířata - budeš vysokomyslný
Krokodýl - jsi obklopen zlými lidmi
Kropenka - stýkáš se s příjemnými lidmi
Kroupy padati viděti - pomíjející nebezpečí
-- do oken bíti slyšeti - domácí nesváry
Krtek - bude s tebou špatně nakládáno
Krucifix - ztroskotané naděje, špatná žeň
Kruh kolem měsíce - hanba a potupa
Krůty - upadneš do bídných poměrů
Kružítko - nevyjdeš po celý život z okolí, z něhož jsi vyrostl
Krysy viděti - budeš zaskočen přáteli
-- chytati - staneš se obětí krádeže
-- v hejnech viděti - bída, drahota
-- v domě - odhalení tajemství
-- usmrtiti - přemožení nepřátel
Křeč - nevolnost
Křeček - dosáhneš blahobyt
Křečovité žíly - neštěstí
Křemen - máš co činiti s umíněnými lidmi
Křepelka viděti ji - zpráva z dálky
-- slyšeti ji - nějaké přání se ti splní
-- jísti - máš rád skromné hosty u tabule
Křest - přijdeš do dobrých poměrů
Křída - upadneš do dluhů
Křik slyšeti - budeš vystaven pomluvám
Křivou přísahu složiti - upadneš do velkého nebezpečí
Kříž u cesty - radostné poselství
-- květinami opletený - domácí štěstí
-- převrácený - najdeš východisko z těžké situace
-- zahalený - úmrtí v rodině
-- nésti - špatné pomluvy
-- nésti viděti - smutek
-- před ním klečeti - křest
Křižovatka (viděti se na ní) - nemáš pevného rozhodování
Křoví - musíš překonati překážky
-- zelené a kvetoucí - tvá náklonnost bude opětována
-- vysekávati, odklízeti - z lásky se probojuješ k vítězství
Křtitelnice - manželské požehnání, štěstí
Kufr viděti - špatná zpráva
-- baliti - budeš konati nějakou cestu
Kuchař - tichá nevole
Kuchařka - zloba
-- viděti ji vařiti - uspořádané poměry
Kuchyně - klepaření otráví ti život
-- v ní vařiti - dobrá domácnost
Kukačka - zdraví a štěstí
Kulečník hráti - nebuď lehkomyslný
Kulhati sám - připravíš si dobrou pověst
-- jiné viděti - přijdeš do nesnází, rozpaků
Kuna viděti ji - chraň se před zloději
-- zabíti - nevole kvůli zlým ženám
-- střeliti ji - pomocí cizích osob dosáhneš peněz
Kupa sena - příznivé majetkové poměry
Kuplíř, kuplířka - není s tebou čestně smýšleno
Kupovati něco - máš marnotratnické sklony
- metrové zboží - budeš se hádati
-- potraviny - obdržíš list
Kůra léčebná studenou vodou - klameš sám sebe
Kůra ze stromů - přírůstek majetku
Kurník - dobré vyhlídky
-- žebřík na něm viděti - blahobyt
Kurýr - rychlé zbohatnutí
Kuře - bude ti učiněno příkoří
Kuří oka - úmrtí
Kůže kupovati - zkáza zdraví
-- krájeti - zlé hádky
Kuželky hráti - riskuješ příliš mnoho
-- padati viděti - odháníš od sebe své štěstí
-- stavěti - pokoušej se znovu o štěstí
Kůži vydělávati viděti - ztráta
-- viděti - nepříjemnosti, odpor
Kvartet (zpěv, hudba) - dobrou společnost nalezneš
-- v něm účinkovati - dobře vycházíš se svými přáteli
Kvasnice - tvá práce bude mít zdařilý výsledek
Květák - velké známosti, které ti přinesou zisk
Květinářství viděti - ukazuje na tíseň, která brzy přejde
Květinový stůl - miluješ domácký způsob života
Květinový věnec - značí velmi příjemnou zprávu
Květiny viděti - staneš se brzy ženichem neb nevěstou
-- trhati - zkazíš si štěstí
-- darem obdržeti - věrné přátelství
-- pěstovati - peníze a čest
-- vázati - budeš míti velkou radost
-- uvadati viděti - nemoc
Kvičeti slyšeti - obdržíš špatnou zprávu
Kvitance obdržeti - příznivé poměry majetkové
-- dáti - tvé bohatství
Kvočna viděti ji - dosáhneš velkého štěstí
-- na vejcích - děláš si neplodné starosti
Kýchati - stálé zdraví
Kyrys (brnění) - obdržíš čestné místo
Kyrysník - vzbudíš závist, nepřízeň
Kytara - obdržíš dar
Kytice - štěstí a láska
Kytice květin - štěstí v lásce
nahoru
© Jehlice & VilmaB