aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

M

Madonna - nalezneš záštity v neštěstí
Magnet - poutáš všechny lidi svým příjemným chováním
Maják - dobré vyhlídky do budoucna
Majetek míti - očekávej ztrátu
Mák jísti - nech padnouti své ješitné naděje
-- kvésti viděti - klepy
-- trhati - smyslná láska
Makarony jísti - budeš míti vždy hojnost dobré stravy
Malířem býti - miluješ vše krásné
-- viděti jej - budeš míti mnoho štěstí
Malovati se nechati - štěstí v lásce
Malý býti - máš vysoké ambice
Mandl na prádlo (točiti jím) - spořádaná domácnost
Manévry - příjemná změna
Márnice viděti ji - pro milující brzký rozchod
Máry viděti - dědictví
-- na nich ležeti - dlouhý život (symbolický protiklad)
-- zakryté viděti - úmrtí
Masírován býti - máš malicherné zájmy
Maska nositi ji - klameš svého přítele
-- viděti ji - budeš podváděn a klamán
Maso jísti - nemoc
-- vařiti - velké peněžní vydání
-- syrové jísti - najdeš příznivce
-- zapáchající - dostaneš košem
-- připravovati viděti - dědictví
-- psům házeti viděti - jedná s tebou přezíravě
-- koupiti - nalezneš podporu u přátel
-- uzené - škody na dobytku
Mastičkář viděti jej - ujdeš nebezpečí
-- býti jím ošetřován - hloupost přinese ti škodu
Maškarní ples - nejsi čestným vůči svým přátelům
-- průvod - pokušení
Matka viděti ji - plán se ti zdaří
-- mluviti s ní - přemýšlej o svých činech
-- zemřelou viděti - dlouhý život
-- umírati viděti - smutek a starosti
Meč míti - čest a sláva
-- obdržeti - staneš se pánem
-- rozlomiti - hanba
-- ztratiti - ztratíš úctu svých bližních
Medovina píti ji - uzavřeš přátelství
Medvěda viděti - výhra, zisk
-- býti jím zastaven - utrpíš velkou škodu
-- tančiti viděti - uspokojíš své věřitele
-- jísti jeho maso - svatba v rodině
-- hon na něj - nevydávej se v nebezpečí
Mésti - nepříjemní přátelé
Meteor - soudní vyšetřování
Metla býti jí uhozen - budeš se dobře brániti v těžké věci
-- viděti - musíš se obávati trestu
-- vázati ji - máš špatné úmysly
Mezník - utrpíš škodu na svém zdraví
Měniti peníze - jsi marnotratný
Měřiti něco - jsi obklopen špiony
Měsíc v úplňku - milostné štěstí
-- červený - válka
-- jasný - štěstí
-- za mraky - milostná hádka
-- z nebe padající - šťastné události
-- s kruhem - jsi obklopen neupřímností
-- v poslední čtvrti - nevěra
-- přibývající - smrt vysokého hodnostáře
-- ve dne při slunci - poznáš hezké děvče
Město velké - získáš světový rozhled
-- malé - vyjadřuješ šosácké náhledy
-- stavěti - budeš spokojen a šťasten
-- s mnoha věžemi - počneš velkolepý podnik
Městský radní býti - čest a uznání
Míč hráti si s ním - jednáš nepředloženě
Mikuláš - mnohými jest ti záviděno
Miláčka svého viděti - štěstí v manželství
-- mluviti s ním - buď upřímnější k svým bližním
Milost nalézti (u lidí neb Boha) - dobré přátelství
Mince viděti - protivenství
-- raziti - namáháš se bezvýsledně státi se bohatým
-- zlaté neb stříbrné - neštěstí
-- měděné - velké štěstí
Mířiti na něco - nenecháš se rušiti ve svých záměrech
Mísa rozbíti ji - hádky, rozmíšky
-- viděti ji - pozvání
-- hliněná - dobré styky s okolím
-- koupiti - nevole v rodině
Misionář (jednati s ním) - obdržíš dar
Místní déšť - velké nepříjemnosti
Mistrem býti - milujícím spojení, jiným nevůle
Mladíka viděti - spoléhej se na svoji vlastní sílu, dopracuješ se blahobytu
-- líbati - velmi dlouho si uchováš mládí
Mladý býti - smějí se tvé ješitnosti
-- jiné viděti mladé - dožiješ se radosti na vlastních dětech
Mlat - bohatá žeň
Mlátiti obilí - velké obchodní úspěchy
-- prázdnou slámu - mnoho námahy, málo úspěchů
Mléko koupiti - radost
-- nésti - obdržíš mnoho peněz
-- píti - jsi šetrný
-- rozlíti - škoda z přenáhlení
-- přetéci viděti - máš nepřátele
-- nalévati - požehnaná domácnost
-- sám míti v prsou - bohatství
Mlha stoupati ji viděti - strasti, trampoty
Mlíti obilí - rozmnožení majetku
-- kávu - obdržíš návštěvu
-- pepř - smutné zprávy
Mlsati - neodoláš pokušení
Mlynáře viděti - přírůstek v rodině
-- mluviti s ním - tvá velká přímost přinese ti škody
-- býti jím sám - spokojený život
Mlýnské kolo slyšeti klapati - brzký zisk máš před sebou
-- pod něj se dostati - jsi podváděn
-- otáčeti se viděti - stálost v lásce
Moc míti - ješitnost, přílišné sebevědomí
Močál viděti - mnoho práce a málo výsledku
-- trčeti v něm - jdeš špatnými cestami
Modlitební kniha - útěcha v utrpení
-- čísti v ní - rozvaž si své činy
Modliti se - obdržíš potěšitelnou zprávu
Mokrý býti - pomlouvají tě
Monogram vlastní viděti - jsi nepráven předpojat
-- háčkovati, kresliti - musíš zdůrazniti své schopnosti
-- cizí viděti - navážeš nový iostný poměr
Monokl - jsi marnivý člověk
Monstrance - buď dobrým k chudým a potřebným
Moře do něho padouti - utrpíš škody
-- po něm jeti - pouštíš se do nebezpečných vod
-- utopiti se v něm - neseš vinu na svém neštěstí
-- tiché - spokojený život
-- bouřlivé - pohnutý život
Mořská obluda (had nebo jiné fantastické zvíře) - utrpíš svojí láskou a důvěrou
Mořský přístav - dojdeš vysokých poct
Moskiti - musíš se chrániti před vtíravými lidmi
Most viděti - štěstí v obchodě
-- přes něj jíti - vzdej se svých úmyslů
-- na sebe řítiti se viděti - trpíš nevěrou
-- pod ním procházeti - po mnohých překážkách dojdeš k cíli
Motyka - štěstí
Mouchy chytati - vlastní vinou upadneš do bídy
-- nalézti je v jídle, nápoji - nebezpečí, úděs
-- býti od nich obtěžován - nepřátelství
-- zabíjeti - vyhneš se nepříjemnostem
-- mnoho jich viděti - nevrlost
Mouka viděti neb jí mnoho míti - blahobyt
-- rozházeti ji - jsi vzpurný
-- mlíti viděti - štěstí a bohatství
-- hnísti ji - jsi dobrým otcem, matkou
-- páliti (pražiti) - obdržíš návštěvu
Mozaika viděti ji - mnoho pěkného zažiješ
Mraky husté tmavé - hrozí ti nebezpečí
-- lehké stříbrné - život bez velké námahy
-- rychle letící - život plný změn
-- beránčité - štěstí a mír
Mravenčí kopce stoupati na ně - těžké starosti tě přepadnou
-- na nich ležeti - starost o existenci
-- stoupati na ně úmyslně - zvítězíš nad svými nepřáteli
-- žluté - špatné obchody
Mrtvola míti ji v domě - brzká svatba
-- balsamovaná - buď připraven na nepříjemné překvapení
-- zapáchající - starosti
-- do hrobu pouštěti - získáš bohatou ženu, muže
-- více jich viděti - budeš pozván k rodinné slavnosti
-- zpopelnění viděti - obdržíš zprávu od vzdálených přátel
Mrtvý býti - dlouhý život
-- a znovu ožíti - čest a zásluhy
Mrzáka viděti - neočekávaná pomoc
-- býti jím - budeš míti těžkosti
Mrzutost míti - ošklivé hádky
Mříž železná - nalezneš klid
-- dívati se jí - ztratíš mnoho svou neústupností
Mši čísti slyšeti - štěstí v podnikání
Muzeum navštíviti - svůj život dobře využiješ
Muž starší - dlouhý život
-- tlustý - příjemné hodiny jsou před tebou
-- mladý - starosti
Mužů více viděti - udělíš více košíčků
Mýdlo - uspořádáš své obchody
-- kupovati - dobrá domácnost
-- upotřebiti - bloudíš po nebezpečných cestách
Mýdlové bubliny - budeš prožívati krátké neštěstí
Myrtový věnec - štěstí v lásce
-- nositi - brzký šťastný sňatek
-- plésti - budeš družičkou či mládencem na svatbě
Myslivna - najdeš dobré přijetí
Myš bílá - dobrý sňatek
-- chytiti - tvé plány jsou dobré
-- pištěti slyšeti - chtějí tě okrásti
-- v pasti - triumf nad tvými nepřáteli
-- mnoho jich viděti - hlad, těžké doby
Mýti se - získáš bohatství
Mzda obdržeti - ztráta
nahoru
© Jehlice & VilmaB