aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

O

Oáza - vzdor nepříznivým poměrům získáš úspěchy
Obdivován býti - chraň se před lichotníky
Obdivovati něco - prostomyslní lidé se ucházejí o tvé přátelství
Obelisk - budeš vésti vzorný život
Oběd býti při něm - pozvání k nějaké slavnosti
Obědvati - bezstarostný život
-- s jinými - bohatství
Oběšen býti - dojdeš vysokých poct
-- sám sebe viděti - neštěstí
-- jiného viděti - přijdeš k důležité věci pozdě
Obětní kůl viděti - nářek a bída
Oběť přinésti - za dobré činy budeš odměněn
-- viděti - jsi neúprosný ke své rodině
Obchod plný lidí - blahobyt
-- vcházeti do něho - budeš míti velké vydání
-- uzavřený - špatné obchody
-- jíti kolem - odoláš pokušení
-- provozovati - neočekávaný výdělek
Obchodní knihy (viděti neb s nimi manipulovati) - budeš
míti zlé dlužníky
Obchodník viděti jej - tvůj blahobyt se rozmnoží
-- s ním jednati - proces
Obilí kositi - tvá bída dojde konce
-- ve snopech viděti - štěstí a zisk
-- ve velkém množství - bohatství, přebytek
-- v malém množství - chudoba
Objednávku obdržeti - obdržíš příjemný dopis
-- učiniti - činíš se neoblíbeným
Objev učiniti - dozvíš se tajnosti
Oblek kupovati - štěstí
-- černý míti - smutek
-- bílý míti - spokojenost
Obličej vlastní viděti - jsi před onemocněním
-- velmi bledý - těžká nemoc
-- ošklivý - starosti
-- si zakrývati - obdržíš špatné zprávy
-- si krášliti - mužům podceňování a výsměch, ženám úspěch
-- velmi jemný viděti - muži syn, ženě dcera se narodí
-- vlastní ve vodě viděti - dlouhý život, čest
Obloha jasná - tvé podnikání se zdaří
-- zamračená - musíš překonati překážky
-- v plamenech - velkou radost očekávej
-- posetá hvězdami - připadne ti velké dědictví
-- vystupovati na ni - dojdeš velkých poct
-- tmavá - hrozící nebezpečí
-- žebřík na ni vedoucí - vše jde dle tvého přání
Obnažiti se - nezraňuj jiné v jejich citech
Obočí tmavé - zdraví
-- si spáliti - hádky o dědictví
Obojek na krku - pro chudé dobro, pro bohaté ztráta nadvlády
Obr - dědictví
Obraz viděti - dobrá ženitba
-- sundavati - nevděk
-- pověsiti - budeš sklízeti uznání
-- koupiti - založíš si vlastní domov
-- malovati - navážeš spojení
-- řezati - musíš se mnoho učiti
-- rozbíti - stojíš před neštěstím
-- v zrcadle viděti - nemoc
-- ženicha neb nevěsty - zrušení zasnoubení
-- jako dar obdržeti - nevole a smutek
-- dětí, paní neb přátel - uslyšíš nové dobré zprávy
Obrazová galerie- příjemná budoucnost
Obruč narážeti - rád se nevinně bavíš
-- na sud narážeti - navážeš nové spojení
Obuvník - škodíš si svojí nepředložeností
Obviniti se sám - dojdeš štěstí a uznání
-- ženu - značí špatnou zprávu
-- někoho jiného - nepokoj a zneuznání
Obydlí pěkné prostorné míti - chytrostí dojdeš úspěchu
-- ubohé a malé - vzdor nejlepší vůli nepůjdeš vpřed
-- obhlížeti - připravuj se na změnu
Obytný dům vlastní - blahobyt, k němuž se vypracuješ vlatními silami
-- koupiti - ztratíš přátele
Obžalován býti - budeš zproštěn podezření
Obžalovati někoho - máš přesné zásady
Oceán - velmi dlouhá cesta
Ocet píti - zažiješ rozčarování
-- červený - špatné chápání, posměch
-- rozlíti - není ti přáno
-- usazený - přemýšlíš o špatném
Očarovati někoho - dřímají v tobě netušené síly
Oči modré - žhavá láska
-- černé - měj se na pozoru před falešnými přáteli
-- sklopené - tajná láska, ještě se skrývající
-- slepé - příjemná zpráva
-- šilhající - ponížení
-- velké a pěkné - štěstí a bohatství
-- býti o ně připraven - ztroskotané naděje, ztráta milé osoby
-- jednooký býti - hodil jsi po někom okem
Očistec v něm se nacházeti - přijdeš do styku se zákony
Odbarvení něčeho prováděti - lehká nemoc
Odcestovati - jdeš nepříjemnostem z cesty
Odejíti z domu - ztráta nepozorností neb krádeží
Odkaz - úmrtí v rodině
Odměnu dávati - oproštění od těžkých starostí
Odvážný čin podniknouti - příliš se spoléháš na své štěstí
Odpřahati černé koně - nenáviděná osoba uzavře sňatek
-- jiná zvířata - odkryješ podvod
-- bílé koně - mnoho něžných známostí
-- hnědé koně - jest s tebou jednáno urážlivě
Odrhovačka slyšeti ji zpívati - známost se zchátralými umělci
Odsedlati koně - nedávej prospěch z ruky
Odsouzen býti - útrapy
Odvinovati vlnu - upadneš do chudoby
Ofertu psáti - tvé předsevzetí ztroskotá
-- obdržeti - nové plány
Oheň viděti - velké radosti tě očekávají
-- s dýmem viděti - zkažená radost
-- zapáliti - získáš lásku
-- zhasnouti - nech svůj plán padnouti
-- jasně hořeti viděti - nezkalená radost
-- s množstvím dýmu - nešťastné nedorozumění
-- utrpěti jím škodu - nevrlost
-- ve vlastních kamnech viděti - radost
-- přes něj přeskakovati - oproštění od tíživého břemene
Ohnivé znamení na nebi viděti - drahota
Ohyzdný býti - neštěstí v lásce
Oka na zvěř - upadneš do velkého pokušení
Okarina - nevole, zloba
Okno viděti zavřené - odvahou dojdeš k cíli
-- vyskakovati otevřeným - pochybné podnikání
-- vypadnouti z něj - nebezpečí
-- vyhlédati z něho - zjistíš novinky
-- lézti jím dovnitř - hádky, nevole
Okovy nésti - obdržíš úřad
-- někomu přiložiti - získáš nadvládu
Okouzlen býti - ztráta majetku a jmění
Okouzliti někoho - jsi velmi drzý
Okraden býti - odmítáš dotěrné lidi
Okrasa (ozdoba) viděti ji - dojdeš bohatství a cti
Okurky jísti viděti - očekávej protivenství
Olej píti - přátelé razí ti cestu
-- hořeti viděti - toužíš po určité osobě
Opasek nositi - spokojenost
-- bohatě zdobený - blahobyt
-- nalézti - získáš důvěry
-- ztratiti - nemůžeš se odhodlati k činům
Opera - máš radost z jemných požitků
Operaci viděti - znamená lazaret
Operován býti - najdeš uzdravení
Opice viděti - budeš podveden od pochlebníků
-- šplhati a hráti viděti - budeš míti co dělati s pošetilým člověkem
-- škádliti - učinil jsi nevědomky někomu bolest
Opilce viděti - zničíš úporného protivníka
Opilý býti - tvůj majetek se zvětší
Orati - máš věrné přátele
Orla viděti - nemoc příznivě probíhající
-- létati viděti - chraň se, abys pro plány a naděje neztratil jisté
-- s kořistí viděti odlétati - chraň se před svými nepřáteli
-- střeliti - očekává tě ztráta
-- bílého viděti - velké dědictví
-- jež na nás útočí - hanba, ponížení
-- v kleci viděti - hanba v rodině
Orkán zuřiti slyšeti - jsi bezmocný proti osudu
Osla viděti - různice, rozbroje
-- koupiti - musíš se uskrovniti
-- na něm jezditi - pomalu dojdeš k cíli
-- hýkati slyšeti - tvá snaha jest marná
Ostruhy stříbrné nositi - budeš se blýskati svým bohatstvím
-- cinkati slyšeti - navštívíš společnost
Otráven býti - ztráta přítele
Otráviti někoho - jsi lstivý, úskočný člověk
Otec viděti jej - štěstí
-- mluviti slyšeti - dbej, abys vše řádně konal
-- umírati viděti - neštěstí
-- zemřelého viděti - změny v rodině
Otep slámy - trudy a těžkosti
Otvor ve zdi - procesy
Otylým býti - chudoba (symbolický protiklad)
Ovoce sklízeti - radost, bohatství
-- kupovati - budeš podveden
-- sladké jísti - příjemná společnost
-- kyselé jísti - nemoc
-- na stromech - dobré vyhlídky v obchodě
-- velké množství - mnoho zisku
-- darovati - zisk, výhra
-- nezralé jísti - lehká nemoc
-- v košíkách - dobrý postup
-- klepati, sbírati - máš dobré sousedy
Ovocná zahrada v ní se procházeti - tvůj život se utváří příznivě
Ovocný strom v květu - štěstí
-- s plody - dobré vyhlídky
-- zlomený - těsně před cílem klopýtneš
-- padati viděti - utrpíš škodu
Ovocný trh - tvé předsevzetí se ti zdaří
Ovce na pastvě - zdraví a štěstí
-- střihati viděti - bohatý zisk
-- zabíti viděti - chudoba
-- pásti - majetek
-- bílé - věrní přátelé
-- černé - máš pokrytecké přátele
-- skákající viděti - jsi příjemný společník
-- velké stádo - můžeš býti spokojen s nynějším stavem věcí
Ovčín - blahobyt
Ozbrojen býti - manželské nesváry
Ozbrojené viděti - beznadějná radost
Ozbrojiti se - musíš býti opatrnější
Ozubená dráha v ní jeti - ve svých podnicích musíš počítati s neúspěchem
Ozvěna slyšeti ji - dostaneš vítanou návštěvu
nahoru
© Jehlice & VilmaB