aaa jehlice
ÚVOD * O NÁS * VoIP TELEFON * BANKY * AUKCE * BABINEC * FOTKY * SNÁŘ * ZVĚROKRUH * KONTAKT ODKAZY

A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

P

Pád z výšky - nenapínej své očekávání
-- na rovné zemi - nepozorností dostaneš se do nevýhody
-- se schodů - ztráta majetková
-- do příkopu - přijdeš do zlých řečí
-- jiné viděti padati - budeš míti úspěch ze škody jiného
Padák - nemoc
Padělané peníze obdržeti - budeš zle zklamán
Padělati něco - jsi nepoctivý
Padnouti - těžké onemocnění
Padoucnice - výhra v loterii
Pacholek viděti jej pracovati - obdržíš vysokou návštěvu
-- viděti je se hádati - nevole, zloba
Palác viděti - jsi nespokojen
-- míti - jsi závistivý
-- v něm bydleti - získáš přízeň
-- rozbořiti- újma na moci, uznání
-- darem obdržeti - neočekávaná radost
-- stavěti - tvá pýcha přivede tě k pádu
Pálenka píti ji - nestřídmost ti uškodí
Paleta s barvami - štěstí
-- bez barev - neštěstí
Palma - budeš ve společnosti vyznamenán
Palmové větévky - bohatá, šťastná budoucnost
-- nésti - povýšení stavu
Palmový háj - jistý obchod
Papeže viděti - povzbuzuješ náboženské bludy
-- mluviti slyšeti - veselost a mír
Papír na něm psáti - musíš napsati nepříjemný dopis
-- ve vzduchu létati viděti - zklamané naděje
-- vyráběti viděti - své vědomosti dobře využiješ
-- bílý - tvoje nevina bude prokázána
-- barevný - dobrá zpráva
-- černý - smutná zpráva
Papoušek - špatní lidé činí ti úklady
-- křičeti slyšeti - budeš poškozen závistníky
-- mluviti slyšeti - klepy o tobě
-- krmiti - oženíš (vdáš) se s povídavou osobou
Paprika - zloba
Pára - starosti a utrpení
Paragraf - přátelé tě zradí
Párati (stehy) - shledání
Park viděti - budeš míti příjemný život
-- v něm se nacházeti - klidné štěstí
Parlament - budeš zatažen do nepříjemných nesvárů
Parní stroj - naděje na bohatství
Parohy - zklamání v lásce a manželství
Paroloď jeti s ní - cesta do neznáma, nejistý podnik
Paruka viděti ji - budeš utlačován
-- nositi - dojdeš uznání
Pařez - máš co činiti s hrubými lidmi
Past na myši - máš býti obelstěn
Pastevec se stádem dobytka - budeš míti klidný rodinný život
-- s hubeným stádem - pomalý rodinný přírůstek
Pastýřka - příjemné setkání
Paša - oddáváš se klamu
Pašijové hry viděti - tvé trampoty změní se v radost
Pašovati - nebezpečné podniky dělají ti starost
Paštika jísti ji - tvůj blahobyt činí tě bezstarostným
-- péci - uslyšíš ohavné povídačky
Pata cítiti na ní bolest - utrpíš škodu
Pátek - potěšení, rozkoš
Patent obdržeti - učiníš výhru
Patrola - musíš dbáti pořádku
Patron - znepokojuje tě prázdný tlach
Pas cestovní - daleké cesty přinesou ti užitek
Páv slyšeti jej křičeti - budeš míti oplétání
-- rozvinouti ohon viděti - přijdeš do příznivých poměrů
Paví peří - máš sklony k okázalosti
Pavouk viděti jej - tvůj osud obrátí se k lepšímu
-- usmrtiti jej - překonáš svého přítele
Pavučina - budeš zapleten do nepříjemných záležitostí
Pec vytápěti - můžeš své podniky rychle ukončiti
-- viděti - úmorná práce jest před tebou
Péci chleba - máš vlastní osud ve svých rukách
-- buchty - u žen těhotenství, u mužů pomluvy
-- viděti - slavnost v domě
Pečená zvěřina jísti ji - tvůj život se utváří příznivě
Pečeni viděti - vyplnění nějaké naděje
-- jísti - výhra v loterii
-- čichati - konáš bezvýslednou práci
Pečetní vosk - jsi příliš uzavřený
-- s ním pečetiti - máš tajnosti
Pečivo viděti tahati z pece - špatné časy brzy ustanou
-- jísti - budeš pozván k oslavě
-- péci - velký zisk
Pedel - vydání peněz
Pěchovati něco - nebuď netrpělivý
Pekař - požehnaný rok
Pekařství viděti - nebudeš brzy míti žádných starostí
-- býti v něm - požitek a zábava
Peklo v něm se nacházeti - nepříznivá změna poměrů, avšak pomíjející
-- do něho jeti - bude ti upíráno vlastnictví nějakého majetku
-- býti z něho osvobozen - záchrana před nějakým nebezpečím
Pěna viděti ji - nestálost v lásce
-- šlehati - nejsi pravdivý
Peněženka prázdná - máš vyhlídky na dědictví
-- plná - ujde ti dědictví
Peněžní obchody prováděti - přírůstek v rodině
Peněžní pytle plné - velmi pěkná budoucnost
-- prázdné - starosti
Peníze obdržeti - velká vydání
-- nalézti - štěstí ve hře
-- mnoho jich viděti - neočekávané bohatství
-- padělané míti - budeš připraven o dědictví
-- počítati - velmi mnoho vyděláš
-- ztratiti - nějaká práce se ti nepodaří
-- vydávati - máš vyhlídky na pěkný příjem
-- vypůjčiti - starosti, nesnáze
Pergamen - štěstí v lásce
Perličky (drůbež) - půjdeš do dobré společnosti
Perlorodka - nebezpečí před tebou
Perlová šňůra - slzy radosti
Perly - slzy
Perník - bezstarostní přátelé
Pero na klobouku - jsi náladový
Perořízek - budeš zapleten do procesu
-- s ním pracovati - manželská nevěra
Peří černé - neštěstí
-- bílé - budeš zproštěn podezření
-- létati viděti - tvé přání se vyplní
-- psáti brkem - brzká dobrá zpráva
-- býti jím ozdoben - velké cesty
-- škubati - zisk, výhra
Pes viděti jej - poznáš věrné přátele
-- s ním si hráti - smíření
-- býti jím napaden - přijdeš do nebezpečí
-- býti jím kousnut - spor, rozepře kvůli penězům
-- štěkati slyšeti - nevole
-- výti slyšeti - těžká nemoc
-- honiti viděti - získáš mnoho svojí pílí
-- vzteklého viděti - budeš míti starosti
-- rváti se mezi sebou - bude ti ublíženo
-- kousati se - svár v rodině
-- močiti jej viděti - budeš míti nepřátele
-- černý - zrada přítele
-- bílý - příjemná známost
-- uvázati - někdo chce tě okrásti
Petarda - válka a nepokoje
Petr sv. viděti neb slyšeti - radost a zisk
Petrklíče - radost v rodině
Petržel - nalezneš mnoho příznivců
Pěst zaťatá - upadneš do hádky
Pevnost viděti - upadneš v nemilost u představených
-- hořeti viděti - nemoc
-- ostřelovati viděti - buď soucitným ku svým občanům
Pěvec neb pěvkyně slyšeti - štěstí v povolání
Piano - šťastný sňatek
Píchání v boku - nemoc
Píchnouti se - buď opatrný v peněžních záležitostech
Pijavka - buď opatrný před lichváři
Pila (podnik) - důležité záležitosti budou hladce vyřízeny
Pila ruční viděti - tvé přání se vyplní
-- upotřebiti - dobrý průběh tvých obchodů
Piliny viděti - znemožníš vloupání
-- jísti - těžká nemoc
Pilník - tvá píle nebude oceněna
Pilovati - budeš míti mnoho námahy
Pilulky bráti - zažiješ nepříjemnosti
-- dělati - nečiň jiným škody
Písárna - tvé podniky jsou jisté
Písař - Přijdeš do zapletené situace
Písek - obdržíš nepříjemnou návštěvu
-- rozhazovati - nejisté poměry
Pískati slyšeti - budeš poblázněn
-- sám - nechováš se slušně
-- chtíti a nemoci - utrpíš příkoří
Písmena psáti - neštěstí
-- učiti se - hojně dětí
Písně zpívati - tělesné utrpení
-- zpívati slyšeti - spokojenost a štěstí
Pistoli viděti - nepřátelství, zloba
-- z ní stříleti - dobré výsledky
Píti ze sklenice - projevení nějakých tajemství
-- z pěkné nádoby - spadne ti kámen ze srdce
-- ze stříbra neb zlata - štěstí ve všech podnicích
Pitka držeti ji - šťastné dny
-- prodělati ji - nevole
Pivo černé - dobré příjmy
-- světlé - obdržíš dopis
-- kalné - očekávej nepříjemnosti
-- rukou je zakrývati - nějaká slavná událost před tebou
-- píti je - zisk
-- rozlíti - mrzutost, nevole, odpor
Pivoňka - nalezneš milostné štěstí
Plachta na lodi - velká cesta
Plakát - překvapující novinka
Plakati - zažiješ velkou radost
-- viděti - zarmoutíš blízkou osobu
Plameny - budeš bráti mnoho peněz
Plášť příliš velký - zármutek, hoře
-- pěkný - čest a uznání
-- ztratiti - budeš míti starosti
-- roztrhaný nositi - vzbudíš soucit
-- někoho svlékati viděti - budeš zostuzen
-- viděti v něm někoho zahaleného - přetvářka
Plat činiti - máš vyplniti těžkou povinnost
-- obdržeti - zažiješ něco nepříjemného
Plátno jemné - blahobyt
-- hrubé - skromná existence
-- kupovati - tvůj blahobyt se pozvedne
Plavati v čisté vodě - budeš bezstarostně žíti
-- v kalné vodě - nepříjemnosti, protivenství
-- potopiti se - neštěstí
-- v proudící vodě - provedeš smělý čin
-- a někoho zachrániti - ujdeš hrozícímu nebezpečí
-- viděti - tvé přání se vyplní
-- v mělké vodě - klopotný život
Pláž po ní jíti - radost očekávej
Plechová nádoba s vínem - vysoké příjmy
-- s vodou - pomalu, ale jistě postupuješ
Pleny - nalezneš blahobyt a bohatství
Plésti (vlas) - nevěrnost
Pleš - bujný život ti přinese předčasné zestárnutí
Pletení (ženské) - píle a vytrvalost tě dovedou k cíli
Plíseň - špatné poměry
Plivati - obdržíš velmi potěšující zprávu
Plnou moc obdržeti - svoji důvěru věnuješ nehodnému
-- dáti - máš věrné přátele
Plot viděti - musíš překonati mnohé překážky
-- přelézati - v těžké záležitosti najdeš východisko
-- vadný, zbořený - musíš svůj majetek lépe chrániti
Plsť - jsi lakomý
-- obuv z ní - nemoc
-- nositi ji - dosáhneš vysokého stáří
Pluh viděti neb míti - brzký šťastný sňatek
-- s ním pracovati - štěstí
-- rozlámati - tvá živnost bude rušena
-- s ním pracovati viděti - budeš míti mnoho sluhů
Plukovník - obdržíš dobré postavení
-- s ním mluviti - zapletená záležitost
Plyš - jsi marnotratný
Pneumatika - rychlý postup
Pnoucí rostliny viděti - štěstí v lásce
Podešev - musíš vyříditi nutné obchody
-- kůže koupiti - jsi pronásledován
Podezření vzbuditi - osobu nějakou pomluvíš
Podkova nalézti - šťastné dny máš před sebou
-- přibíjeti viděti - těžké doby
-- viděti - brzká cesta
Podlaha vydrhnouti ji - úmrtí
Podloudnictví prováděti - pozvání ke svatbě očekávej
Podmáslí - malé roztržky, hádky
Podnapilý býti - oddáváš se příjemným klamům
-- jiného viděti - dostaneš nějakou osobu do své moci
Podnos viděti - obdržíš dámskou návštěvu
-- rozbíti - hádka se známými
-- omývati - mnoho návštěv přijde do tvého domu
Podnožka - budeš míti pohodlný život
Podpírati se - potřebuješ pomoci ve svém podnikání
Podpora - klam, zklamání
Podporu obdržeti - máš příležitost činiti dobro
-- dávati - někdo chce tě přepadnouti
Podrážky ztratiti - budeš míti nepříjemnosti
Podvazek - milostné štěstí
Podvod prováděti - musíš rozptýliti nepravdivé pověsti
Podzemní chodby viděti - pokoušíš se zdůvodniti dočasné záhady
-- nacházeti se v nich - půjdeš špatnou životní cestou
Pohádku slyšeti - tvé plány budou úspěšné
-- vyprávěti sám - mluv vždy pravdu
Pohanu vysloviti - mnozí musí se říditi dle tebe
-- obdržeti - nepříjemnosti
Pohár píti z něho - jsi oblíbený společník
-- rozbíti - nemilé nepřátelství
-- viděti - pěkné dary obdržíš
-- stříbrný obdržeti - velká událost tě čeká
-- zlatý - tvá vysokomyslnost přinese ti škodu
Pohlednici obdržeti - myslí na tebe
-- psáti - zavrhneš neplodné plány
Pohledávka ji zažalovati - nevole, zloba
Pohovka - klidná a veselá budoucnost
Pohřbívati milou osobu viděti - těžké utrpení
-- cizí osobu viděti - dědictví
-- sám sebe viděti - neštěstí, zajetí
Pohřeb bohatý cizí - dosáhneš bohatství
-- chudý cizí - těžké boje o existenci
-- tvůj vlastní - dlouhý život, zdraví, rodinné štěstí
Pohřební průvod velký - bohatství a štěstí
-- chudý - chudoba a nedostatek
-- sám v něm jíti - dědictví
Pochodeň hořící viděti - dlouhý život
-- zhasnouti viděti - úmrtí
-- nésti - tvá láska bude opětována
-- daleko svítící - obdržíš vysvětlení
Pochodňový průvod - budeš ctěn
Pochodovati - pomalu, ale jistě dojdeš k cíli
Pochop (viděti jej) - vlastní vinou zaviníš si nepříjemné
Pochvala obdržeti ji - chraň se před pozváním
-- uděliti - snaží se tě někdo získati
Pokání činiti - zažiješ příkoří
Poklad kopati - tvé předsevzetí ztroskotá
-- nalézti - nezkažená radost
-- hledati - namáháš se zbytečně
-- shromažďovati - činíš si zbytečné starosti
Pokladna viděti ji - špatné lidi máš ve svém okolí
-- otevříti ji a mnoho peněz viděti - bohatství
-- otevříti ji a prázdnou najíti - bude nedostatek
Pokladnice - velké starosti a trampoty
Pokladnička - tvůj blahobyt bude stoupati
Pokladník - malý, ale jistý výdělek
Pokleknouti - budeš pod pantoflem
Pokoj pěkně tapetovaný - dobrý chod tvé živnosti
-- pěkně malovaný - máš neskromná přání
-- jasně osvětlený - velké slavnosti
-- malovati viděti - zažiješ změny
Pokožka čistá jemná - budeš milován
-- vrásčitá - dosáhneš vysokého věku
-- černá neb hnědá - budeš zrazen
Pokuta platiti ji - prospěch, zisk
Pól viděti - budeš konati dlouhou cestu
Polární krajina - tvá láska zchladne
Pole s úrodou - podaří se ti, v co věříš
-- neobdělané - zažiješ nežádoucí překvapení
-- vzdělávati - pro svobodné košík, pro ostatní dobrého druha neb děti
-- orati - tvoje činnost bude míti úspěch
-- osívati - válka a bída
-- zpustošené viděti - hlad a bída
-- zelené - máš naději na výsledek
Polévka jísti - tvé štěstí se brzy vrátí
-- vařiti - sporné štěstí
-- přesoliti - nevole
Políbiti někoho - chraň se před nevěrou
-- někým býti - máš falešné přátele
Policie - musíš bojovati s protivenstvím
Políček - těžká urážka
Politika o ní mluviti - hádka s přáteli
Polštář - své zdraví musíš velmi chrániti
Polyp - cesta
Pomatený býti - vlastní vinou přivodíš si nevýhodu v životě
Pomeranč na stromě - milostné strasti
-- trhati - v dálce kvete ti štěstí
-- jísti - tvé naděje se vyplní
Pomlouvati - ztratíš úctu a důvěru
Ponocného viděti - musíš býti opatrný
-- býti jím - nevole
-- volati slyšeti - máš nevěrné služebnictvo
Popel sypati - jsi před smutným případem
-- sbírati - očekávej dědictví
-- viděti, po něm jíti - jsi majetku chtivý, ničeho však nezískáš
-- padnouti do něho - ztratíš mnoho majetku
Popíjeti - budeš míti dobré úspěchy
Poplašný zvon - nebezpečí
Poprava sám vykonávati - překonáš své nepřátele
-- býti popraven - strach a sklíčenost
-- viděti - hrozí ti zkáza
Popraviště viděti - velké pocty
Poraziti někoho - hádka s vlivnými osobami
Porážka utrpěti ji - z vlastního popudu budeš činiti dobré
Porcelán viděti - blahobyt
-- rozbíti - neočekávané ublížení
-- koupiti - zřídíš si svoji domácnost
Porod - štěstí, rodinná událost
Porodní asistentka - svobodní brzký sňatek, ženy požehnání na dětech
Portrét vlastní - poznáš nějakou svoji chybu
-- cizí - nová láska
Portýr - nepěkné klepy
Poručník viděti - musíš míti mnoho smyslu pro povinnost
-- míti - nemíchej se do cizích záležitostí
Poslušný býti - buď opatrný ve svém podnikání
Postel prázdnou viděti - úmrtí
-- v ní ležeti - onemocníš
-- špinavou viděti - nemoc v rodině
-- velmi čistou - šťastné manželství
-- v nepořádku - jedno z tvých tajemství bude odhaleno
-- dobře upravená - jistota a klid
-- viděti odnášeti - oželíš nějakou zápůjčku
-- slézati z ní - nemocný se uzdraví
-- viděti ve své cizí osobu - rozervané manželství
-- se závěsem viděti - zasnoubení
Postroj koňský viděti - blahobyt
Posvícení býti na něm - touha po požitcích
Pošta - uspořádáš své poměry
Pot - brzká nemoc
Potiti se - tvrdá práce
Potok koupati se v něm - pozdravíš se brzy z nemoci
-- broditi se v něm - dosáhneš svých cílů
-- s čistou vodou - tvoje budoucnost se utváří příznivě
-- bystře tekoucí - neúspěch, mnohé překážky
-- bohatý na ryby - výnosný obchod, mnoho dětí
-- hluboký - máš špatné přátele
-- pomalu tekoucí - máš líné spolupracovníky
-- kalný - budeš míti škodu neb ztráty
-- vyschlý - bída, těžké doby
-- naplněný krví - velká ztráta krve tě čeká
Potopa - přestojíš velké nebezpečí
Potopiti se - jsi vrtkavý
Potřeba vykonávati ji - jdeš vstříc úspěchu
Pouliční dráha - jsi blízko pěknému cíli
Poupě - láska, zásnuby
Poustevničiti - neztrať lásku k lidem
Poustevníka viděti - nejsi praktický člověk
-- býti jím - tiché štěstí
Pouštěti žilou viděti - neštěstí, zloba
Poutní hůl - budeš konati obtížné cesty
Poutník - obdržíš zprávu z cizí země
Pouť konati - změníš svůj byt
-- viděti - tvá námaha bude odměněna
-- podniknouti - máš odčiniti nějaké bezpráví
Povíti děcko (zavinouti) - budeš nesamostatný
Povlak postelový - brzká svatba
Povodeň - znesváříš se s blízkými příbuznými nebo budeš napaden věřiteli
Povozník - budeš si musiti nechati líbiti hrubství
-- s vozem - přírůstek majetku
Pozdrav na ulici obdržeti - přátelské přijetí u příbuzných
Pozlacené předměty - miluješ klamné zdání
Pozůstalost viděti - musíš uvésti pořádek do svých věcí
Pozvání obdržeti - jsi ctižádostivý
-- zaslati - budeš přítomen slavnosti
Požár - dojdeš cti
Požehnání - věrné přátelství
Práce sám pracovati - čekej úspěch
-- viděti - podnik se ti zdaří
Prádelna - tlach připraví ti mnoho starostí
Pradlena při práci - budeš míti špatnou pověst
Prádlo věsiti - dozvíš se mnoho novinek
-- pěkné ve skříni viděti - blahobyt
-- špinavé - hádka, zlost
-- práti - pomluvy
Práh překročiti - brzy zařídíš si vlastní domácnost
Prach - dobré příjmy, velký zisk
-- na šatech a nábytku - hádka
-- viděti na sobě - tvá vytrvalost bude odměněna
Prak - máš potměšilé přátele
Pramen s čistou vodou - životní radost
-- s kalnou vodou - ztroskotané naděje
-- z něho píti - umíš využitkovati šťastných okolností
-- v něm se koupati - očistíš se od nepravdivého podezření
-- zelenými lukami téci viděti - naděje na lepší časy
-- v domě viděti - zisk a čest
-- vyschlý - špatné obchody
Pramice - zažiješ neštěstí
Praotec viděti jej - štěstí, výhra
Prapor vláti viděti - nebezpečí jest odvráceno
-- nésti - dojdeš uznání
Praskot slyšeti - nesnáz, obtíž
Pravdu slyšeti - budeš donucen k doznání
-- říkati - budeš míti nevoli
Právník (s ním jednati) - proces
Právo hájiti - upadneš do hádky
Prázdniny - zažiješ příjemné dny
President - příjemné události
-- s ním mluviti - vyplnění tvých přání
Prchati před něčím - tvůj osud utváří se příznivě
Princ - dojdeš uznání
Princezna - zjistíš příjemné věci
Prkna řezati - úmrtí
-- hoblovati - svatba nebo křest
Probodnouti někoho - učiníš špatnou zkušenost
Procenta počítati - obchodní mrzutosti
Proces vésti - narazíš na netušené překážky
-- vyhráti - úspěchy po těžkých bojích
-- ztratiti - mnohé v tvém životě nebude probíhati podle tvého přání
Procesí viděti - šťastný obrat osudu
-- účastniti se jej - štěstí a radost
Prodati něco - starosti a bída
Program - zvědavost přinese ti škodu
Prohlášení za svatého - mír, klid duše
Procházeti se - přátelé a štěstí
Projekt vypracovati - uskutečníš nové plány
Proklínán býti - nemoc a starosti
Proklínati - budeš míti nevoli
Promenáda - trvalý blahobyt
Proměněn býti - budeš konati nějakou cestu
Proměniti něco - škoda, újma
Prominouti něco - jsi ohleduplný člověk
Prominutí obdržeti - musíš se smířiti se svým osudem
Promoklý se viděti - jsi nedbalý
Promrhati něco - málo se ovládáš
Pronajmouti - budeš míti nevoli
Pronásledován býti - musíš trpěti zlo, pomluvu
Pronásledovati někoho - konečně budeš míti trochu pokoje
Propast viděti - nemoc, hrozící nebezpečí,nehoda, ztroskotání
-- do ní padnouti - velké dědictví
Prosba k někomu - ponížení tě čeká
-- slyšeti ji - přijdeš k moci
-- vyplniti - získáš obliby
-- odmítnouti - ztratíš něco
Prosebný dopis zničiti - neštěstí v tvých podnicích
-- odeslati - brzká ztráta
Prositi - jednáš bez uvážení
-- sám - příjemný život
-- jiného viděti - dobrého přítele máš
Prostěradlo - nemoc
Protekce požívati jí - máš býti pro něco získán
Protěž hledati - smutná zpráva
Protěžovati někoho - tvé úmysly dojdou uznání a souhlasu
Proud řeky veliký a široký - vykonáš pozoruhodné dílo
-- dravý - špatný průběh obchodů
Provaz zhotovovati viděti - nemůžeš stále řádně proniknouti
-- lézti po něm nahoru neb dolů - jsi na špatné cestě
-- přeříznouti - přineseš jiným škodu
Provazolezec - nebezpečný podnik
Provazový žebřík - těžká věc bude dobře ukončena
Prst ztratiti - škoda
-- říznouti se do něho - budeš ctěn a milován
Prsten obdržeti - čest
-- ztratiti - budeš uražen
-- koupiti - zamiluješ se
-- velmi cenný - příjemná budoucnost
-- darovati - churavost
-- nalézti - nejednotnost
-- železný - stojíš před těžkými boji o svoji budoucnost
-- zlatý míti - budeš požehnán dětmi
-- ze slonoviny - budeš zproštěn nějakého utrpení
-- rozlomený - rozchod a hádka
Průjem míti - dosáhneš pevného zdraví
Prut viděti ležeti - překážky, které se nechají odstraniti
Průvod - tvůj život bude neustálé bloudění
Průvodce cizinců - nalezneš pomoc
Průvodčí vlaků - příjemné životní poměry
Pryskyřice (zamazati se s ní) - těžce se budeš probíjeti
Přání míti - budeš nespokojen
Přátele urážeti - nemoc
-- zemřelé viděti - neočekávaná zpráva
-- dlouho ztracené naleznouti - trudnomyslnost
-- nalézti - štěstí
-- s nimi se smáti - odloučení
Přátelství uzavříti - jsi neopatrný
Předati se - uvedeš nové plány ve skutečnost
Představeného (představenou) viděti - klid, jistota
-- býti jím - malicherná nevole
Předstihnouti někoho v běhu - dotyčného přežiješ
Přehlídka - strast, svízel
Přehlížeti ve snu města a dědiny - postoupíš na vysoké úřednické místo
Přejet býti - budeš vysvobozen z nebezpečí
Překaziti něco - odhalíš špatný záměr
Překopávati něco - dobré vyhlídky pro obchod
Překvapen býti - proti své vůli zradíš nějaké tajemství
Přemoci něco - musíš ukázati duševní sílu
Přemýšleti - budeš musiti překonati mnohé překážky
Přepadnouti někoho - musíš použíti lsti
Přepychově žíti - zmenšení tvého majetku
Přeslice na kolovrátku - domácí štěstí
Přesoliti jídla - domácí sváry
Přesýpací hodiny - nebezpečná nemoc
Přetéci něco viděti - budeš žíti v nadbytku
Převlečník oblékati - nachladíš se
-- svlékati - vždy budeš státi v dobrém světle
Převoz - jdeš za novým cílem
Převrhnouti se (s vozem neb sáňkami) - utrpíš škodu
Příbuzné viděti - obdržíš návštěvu
-- zemříti viděti - bohaté dědictví
Přídavek obdržeti - máš naději na menší radost
Přikázání deset čísti - nějaká prosba ti bude odmítnuta
Příkop přes něj skákati - dosáhneš svého cíle
-- do něj padnouti - těžké překážky staví se ti v cestu
-- viděti - budeš dělati dobré obchody
Přikován býti - navážeš spojení, svobodní známost neb svatba
Přilba - pouze přímostí něčeho získáš
Přísahati - věnuješ sluchu falešným našeptávačům
Přístřešek nalézti - dobrá budoucnost
-- ztratiti - mrzutost
Příze viděti ji - mnoho starostí
-- přísti - štěstí v lásce
-- zaplésti - rozvedeš milující se
-- stáčeti - budeš lakomý
-- rozmotávati - rozřešíš nějakou záhadu
Přízemí bydleti v něm - povedeš klidný a vyrovnaný život
Psací stroj - ukončení sporu
Psáti sám - učiníš důležité rozhodnutí
-- pěkně - obdržíš pochvalu
-- špatně - tvá prosba bude odmítnuta
-- obráceně - jednáš úskočně
-- viděti - půjdeš do ciziny, vrátíš se zpět
Psí bouda - své nároky musíš omeziti
Pstruh v čisté vodě - štěstí
-- chytati - výhra v loterii
-- jísti - obdržíš smutnou zprávu
Pšenice - blahobyt a štěstí
Pštros viděti jej - nepříjemné poruchy
Pštrosí peří - jsi velmi ješitný
Ptačí vejce - požehnání
-- běhy - dobří přátelé
Ptačí hnízdo s vejci - velká radost tě čeká
-- s mláďaty - dbej více zájmů své rodiny
-- vybrati - domácí trampoty
-- prázdné - založíš si brzy vlastní dům
Ptáky samotné seděti viděti - smutek
-- letěti - obdržíš zprávy
-- ve vzduchu - trampoty
-- stříhati jim křídla - odženeš štěstí
-- chytati - zisk
-- v kleci míti - přelstíš jiné
-- s pěkným peřím - jsi vzpurný
-- zabíjeti - ztráta
-- krmiti - pozveš příjemnou společnost
-- všech druhů pohromadě - válka
Ptáti se slyšeti - nebuď zvědavý
Puding připravovati - jsi oblíben u dětí
-- jísti - klepy
Půdorys - budeš stavěti vlastní dům
Pudrovati se - važ si své pleti a chraň ji
-- jiné viděti - zrada
Pudřenka - budeš přelstěn
-- ze zlata - bohatství
Puchýř na vlatním těle - zdraví
Půjčiti něco - obdržíš nějaký dar
Půjčovna knih - svůj čas musíš lépe využíti
Půlměsíc ubývající - tvá láska chřadne
-- přibývající - tvá láska roste
Pumpa - příjemné překvapení
Punčochy - trpíš předsudky
-- roztrhané - vedeš špatné hospodářství
-- hedvábné - ztráta majetku
-- svlékati - štěstí
Pupek viděti - nepříznivé události, případ
Půst - upadneš do finančních nesnází
Pustina viděti - tvůj život byl dosud bezúspěšný
-- v ní se nacházeti - jdeš vstříc velkým trampotám
Puška - marně věříš v zisk, ve výhru
-- vystřeliti z ní - budeš okraden
-- nésti ji - nalezneš ochranu a pomoc
-- krásná - zamiluješ se
-- s ní jíti na lov - nevěrnost
Pytlák - štěstí na cestách
Pytle plné mnoho jich viděti - blahobyt
-- s obilím - máš mnoho závistníků
-- s ovocem - budeš míti ztráty
-- děravé - velké ztráty
-- prázdné - tvé předsevzetí se nepodaří
-- s penězi - zisk, odměna
-- těžké nésti - budeš míti mnoho námahy
nahoru
© Jehlice & VilmaB